Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door BV POP Consult & Coaching met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Armand Thiérylaan 1, ingeschreven in het KBO onder nummer 0741.545.105, e-mail info@popconsult.be, URL https://www.popconsult.be, hierna verder ‘POP Consult’,

Tenzij anders vermeld, is Pop Consult verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens Pop Consult verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Pop Consult respecteert hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te weten hoe ze worden verwerkt.

1. PERSOONSGEGEVENS

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt Pop Consult gegevens die u haar vrijwillig verstrekt bij het maken van een afspraak online of offline, in het kader van een samenwerking die wordt aangaan, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door Pop Consult aangeboden diensten (bv. een traject of workshop).

Meer bepaald kan Pop Consult dus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bankgegevens.

Daarnaast verwerkt Pop Consult ook gevoelige gegevens die betrekking kunnen hebben op uw medische gegevens en gegevens m.b.t. uw gezondheid, voor zover de verwerking van deze persoonsgegevens strikt noodzakelijk is en voor zover u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

Verder verzamelt Pop Consult ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met haar website door middel van cookies (zoals Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kan Pop Consult informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie ze gezamenlijk diensten aanbiedt of marketingactiviteiten uitvoert. Pop Consult kan ook informatie over u ontvangen van social media platforms (META of Microsoft), bijvoorbeeld wanneer u op deze platforms met haar communiceert. Pop Consult beschermt de gegevens die zij van derden krijgt op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. BEVEILIGING EN OPSLAG

Pop Consult neemt de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

Pop Consult controleert haar systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Zij kan de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Pop Consult kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de maatschappelijke zetel van Pop Consult of bijkomende vestigingen, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.

Sommige gegevens worden door externe dienstverleners opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Economische Ruimte, gaat Pop Consult er vanuit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen en van de adequaatheidsbesluiten.

3. TOEGANG EN TRANSFER AAN DERDEN

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Pop Consult toegang aan haar eventuele aangestelden en medewerkers. Pop Consult garandeert evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de door Pop Consult aangeboden diensten en/of wat betreft externe leveranciers, waaronder praktische tools, die diensten voor Pop Consult uitvoeren zoals verwerking van facturatiegegevens, tijdsregistratie, afsprakenbeheer, e-mailcommunicatie, administratie.

Pop Consult deelt uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met partners die namens haar werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Pop Consult.

Tenslotte, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van de rechten van Pop Consult, of de rechten van aan haar gelieerde derden of haar klanten, verstrekt Pop Consult uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan haar gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

4. COOKIES

Door het gebruik van de website van Pop Consult, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van Pop Consult voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

De website van Pop Consult maakt tevens gebruik van marketing of advertentieplug-ins zoals onder andere META, Microsoft en Google Analytics. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is Pop Consult samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van deze platformen.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN

Klantenbeheer, leveranciersbeheer, administratie van personeel en contact met onderaannemers en partners

De door Pop Consult in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van haar diensten, het beheer en afhandelen van uw aanvraag of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling…), met respect voor het haar wettelijk opgelegde beroepsgeheim. Zo worden de gegevens m.b.t. uw gezondheid verwerkt met het doel om uw traject op te volgen of een workshop aan te bieden.
Andere persoonsgegevens worden verwerkt voor ons klantenbeheer, administratie van het personeel, contact met de onderaannemers en partners en leveranciersbeheer.

Direct marketing

Andere persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het toezenden van informatie over onder andere Pop Consult zelf, nieuw aangeboden diensten/trajecten of uitnodigingen m.b.t. infomomenten of workshops. Pop Consult kan de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties. Afhankelijk van het type communicatie, kunnen we u contacteren via e-mail, telefoon, brief en/of onze sociale mediakanalen.

Website en cookies

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm.

Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving
Tenslotte wil Pop Consult de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen en om in overeenstemming te zijn met de wetgeving.

6. RECHTSGRONDEN

De verzamelde persoonsgegevens m.b.t. tot medische gegevens en gegevens m.b.t. uw gezondheid, worden verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring (artikel 9.2.a. AVG). Pop Consult houdt zich daarbij aan het haar opgelegde beroepsgeheim.

Andere verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren (klantenbeheer) een afspraak in te plannen, om de diensten en producten van Pop Consult te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Indien uw gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, zorgen deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

7. BEWAARPERIODE

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt door Pop Consult in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard worden zolang als noodzakelijk opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Alle andere (gevoelige) gegevens worden uiterlijk 2/10 jaar na afsluiting van een traject, workshop of samenwerking bijgehouden.
Na deze termijnen, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

8. RECHTEN EN KLACHTEN VAN DE GEBRUIKER

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door Pop Consult als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) en artikel 9.2.a (toestemming m.b.t. gevoelige gegevens) heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat het risico bestaat dat u niet langer alle relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
U kan uw toestemming intrekken voor de advertenties, promoties en marketing naar u verstuurd per e-mail via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door Pop Consult te informeren per e-mail aan info@popconsult.be. Dit adres kan u ook gebruiken indien u nog een vraag of klacht heeft.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Indien nodig, kan Pop Consult deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in haar werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop Pop Consult uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt, stelt zij u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Pop Consult raadt u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe zij uw informatie gebruikt en beschermt.

10. CONTACT

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring of het Privacy-beleid van Pop Consult, kunt u terecht bij info@popconsult.be en op https://www.popconsult.be.

Leuven, september 2022